Partiprogram

Ikoner_b-01 EU

Danmark skal hurtigst muligt ud af EU. Indtil der kan opnås mandat til denne udmeldelse, vil Dansk Samling arbejde på at begrænse diverse skadelige følgevirkninger af EU som f. eks. Schengen-samarbejdet. Dansk Samling vil desuden ophæve kronens binding til EU, da denne binding er til skade for den danske konkurrenceevne.

Dansk Samling siger nej til ophævelse af de fire forbehold fra 1993, hvad enten det er helt eller delvis.
Kort sagt skal EU’s magt over Danmark stækkes ved enhver lejlighed, indtil Danmark kan træde helt ud. Specielt i tilfælde af store forandringer i EU, som f.eks. en ændring af Storbritanniens status, vil Dansk Samling forlange en folkeafstemning om fortsat medlemskab.

Dansk Samling ønsker et positivt samarbejde med andre lande, både i og uden for EU, og der findes mange eksempler på brugbare samhandelsaftaler, som andre hidtil har opnået uden at skulle underlægge sig EU’s embedsvælde.

Derfor mener Dansk Samling at:

 • Danmark bør melde sig ud af EU efter en folkeafstemning
 • Schengensamarbejdet skal genforhandles, så de enkelte lande selv kan opretholde grænsekontrol
 • Danmark skal bevare sine fire forbehold
 • Dansk lovgivning til enhver tid skal stå over EU-lovgivning

Skole og Uddanelse SKOLE OG UDDANNELSE

Fagligheden skal styrkes i det danske uddannelsessystem. Gymnasie- og folkeskolereformerne har været til skade for faglig indlæring. Dansk Samling ønsker derfor en ny reform, der retter op på disse skader. Dansk Samling ønsker til denne reform er for folkeskolens vedkommende bl.a. mere faglighed og kortere skoledag. Kun undervisning berettiger en pligt til at være i skole, ikke fritidsaktiviteter eller lektielæsning. Det skal ikke forstås sådan, at vi vil modarbejde frivillige lektiehjælpsordninger, men frivilligheden SKAL tilbage!

For gymnasiets vedkommende ønskes bl.a. mere boglig faglighed. I stedet afskaffes almen sprogforståelse, almen studieforberedelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Samfundsfag nedprioriteres.

Efter en sådan reform ønsker Dansk Samling at sikre en lang reformfri periode på skole- og uddannelsesområdet.

Derfor mener Dansk Samling at:

 • Fagligheden skal styrkes
 • Både folkeskolen og gymnasiet skal have en ny langtidsholdbar reform med vægt på faglig indlæring
 • Kun undervisning berettiger en pligt til at være i skole, ikke fritidsaktiviteter og lektielæsning

Forsvaret og Nato FORSVARET OG NATO

Forsvaret skal styrkes. Danmark skal leve op til sine NATO-forpligtelser og bruge mindst 2 procent af sit BNP på forsvaret. Pengene skal naturligvis bruges bedst muligt, og på dette punkt bør folk med reelt kendskab til vores forsvarsbehov angående fordeling af midlerne inddrages.

Danmark skal være i stand til at hævde rigets territoriale integritet og sikre den civile trafik, hvilket betyder, at vi især skal styrke de luft- og sømilitære kræfter.

Hjemmeværnsfolk skal have mulighed for at have både våben og ammunition i hjemmet. På dette og mange lignende forsvarspunkter er der god inspiration at hente i Schweiz.

Danmark skal undgå al yderligere indblanding i fjerne landes militære konflikter, så længe vores egen sikkerhedssituation samt vores civile trafik ikke er truet af disse. Aktivering af NATOs »musketered« bør i øvrigt være den eneste undtagelse fra dette princip.

Derfor mener Dansk Samling at:

 • Forsvaret skal styrkes
 • Danmark bør efterleve NATO´s anbefaling om at bruge 2 procent af BNP på forsvaret
 • Danmark til enhver tid skal være i stand til at forsvare rigets territorium
 • Hjemmeværnsfolk skal have mulighed for at have både våben og ammunition i hjemmet

Udlændinge UDLÆNDINGE

Den danske udlændingepolitik skal strammes. Et af de vigtigste politiske mål for DS er at få bragt indvandringen fra tredjeverdenslande til ophør. I mange tilfælde kan indvandring fra andre end tredjeverdenslande også være skadelig, og der skal derfor indføres et forsigtighedsprincip. Hvis det ikke uden rimelig tvivl kan påvises, at en foreslået indvandring vil være gavnlig for Danmark, så skal den standses.

Dansk Samling vil afskaffe udlændinges ret til familiesammenføring i Danmark. Familiesammenføring skal alene kunne tildeles administrativt i de tilfælde, hvor det skønnes rimeligt. Familiesammenføring bør nemlig kun finde sted, hvor udlændinge vurderes at kunne integrere sig i Danmark.  Herboende udlændinge, som dømmes for grov kriminalitet, skal udvises af landet for bestandigt. Så vidt muligt skal de øjeblikkeligt sendes til oprindelseslandet for afsoning af deres fængselsstraf, og ellers skal de afsone i særlige danske fængsler, hvor der ikke anvendes store ressourcer på uddannelse og behandling. Udvisningen skal være en rent administrativ konsekvens af ubetingede fængselsdomme på f.eks. tre måneder og derover.

Det er et gammelt, velafprøvet princip fra mange andre lande, at arbejdskraft kun kan importeres i tilfælde af, at der ikke med en rimelig indsats fra arbejdsgiverens side kan findes den nødvendige danske arbejdskraft. Dette princip skal også gælde her.

Statsborgerskab skal fremover kun tildeles i ganske specielle tilfælde. Den særlige beskyttelse og det nationale ansvar, der ligger i et statsborgerskab, skal igen forstås som et privilegie for de allermest ønskelige immigranter. Er man f.eks. familiesammenført, må man fremover stille sig tilfreds med en opholdstilladelse i det første lange stykke tid. Der bør desuden skelnes klart i kriterierne for statsborgerskab afhængigt af den enkelte udlændings oprindelsesland. Det skal således være relativt nemmere for folk fra kulturer, som erfaringsmæssigt giver få problemer med integration, at få tildelt statsborgerskab. Børn, der adopteres af danske forældre, kan øjeblikkeligt opnå statsborgerskab.

Al flygtningehjælp skal tildeles lejre i nærområderne, og Danmark skal udelukkende modtage flygtninge fra vores egne nabolande.

Asylsystemet i dets nuværende form skal således suspenderes, og Danmark bør udtræde af enhver konvention, som byder os at modtage flygtninge på andre måder end hermed nævnt.

Når ovenstående er opnået, påbegyndes en repatrieringsindsats på frivillig basis, hvor et betydeligt pengebeløb vil være den belønning, som dårligt integrerede mennesker fra den tredje verden kan modtage, når de accepterer at vende permanent tilbage til deres oprindelsesland. Der skal her ikke skelnes mellem førstegenerationsindvandrere og senere generationer.

Derfor mener Dansk Samling at:

 • Retten til familiesammenføring skal afskaffes
 • Retten til asyl skal afskaffes
 • Udlændinge, der dømmes for grov kriminalitet, skal udvises af landet og afsone straffen i deres hjemland
 • Arbejdskraftens fri bevægelighed kun skal gælde for de kompetencer, der er mangel på i Danmark
 • Uddelingen af danske statsborgerskaber til udlændinge skal begrænses mest muligt
 • Børn adopteret af danske forældre automatisk skal tildeles dansk statsborgerskab
 • Flygtninge skal hjælpes i deres nærområder inden for deres egen kulturkreds
 • Danmark udelukkende skal modtage flygtninge fra vores nabolande
 • En omfattende repatriering på frivillig basis skal iværksættes, når ovenstående er gennemført

Skatter og Afgifter SKATTER OG AFGIFTER

Skatter og afgifter er for høje i Danmark. Den offentlige sektor har i Danmark opnået en alt for stor størrelse. Mere end halvdelen af landets BNP forvaltes i dag af det offentlige. Dette er til stor skade for både erhvervslivet som helhed og for den enkelte borgers beskæftigelsesmuligheder. Den offentlige sektor størrelse skal reduceres, så velstand og velfærdssamfund kan bevares i længden.
Der skal ikke skæres i kernevelfærden, men der skal skæres i administrationen af denne. Desuden har der ikke været tilstrækkelig kontrol med brugen af offentlige midler inden for stat, regioner og kommuner. Skatteborgernes penge skal behandles med den dybeste respekt, og enhver udgift, der ikke anvendes til velfærdsstatens kerneydelser, bør overvejes nøje.

Derfor mener Dansk Samling at:

 • Skatter og afgifter bør sænkes
 • Den offentlige sektors størrelse og omfang skal reduceres
 • Afgifter, der alene tjener som indtægtskilde for staten, bør afskaffes
 • Personfradraget skal hæves betydeligt
 • Ingen bør betale over 50 procent i skat

Arbejdsmarkedet ARBEJDSMARKEDET

Arbejdsmarkedet skal fungere mere effektivt. Alt for mange mennesker i den arbejdsdygtige alder står uden for arbejdsmarkedet og lever af offentlige overførselsindkomster. Det skyldes først og fremmest, at mindstelønnen på ca. 110 kr. (2016) er for høj i forhold til kvalifikationerne hos de lavest uddannede. Adskillige hundredetusinde arbejdsdygtige danskere skal ind på arbejdsmarkedet ved hjælp af en nedsættelse af mindstelønnen til f.eks. 80 kr. i timen.

Dansk Samling ønsker samtidig, at skatten sænkes for de laveste indtægter. Det bør altid være sådan, at man kan leve anstændigt også for en lav løn. Gevinsten for det danske samfund vil være meget betydelig, idet den offentlige økonomi vil blive forbedret samtidig med, at selvagtelsen ved at forsørge sig selv vil være en højnelse af livskvaliteten hos de alt for mange, der i dag lever af offentlig overførsel.

Afstanden mellem en lav løn og en overførselsindkomst bør altid være så stor, at der er en væsentlig motivation for at påtage sig lønnet arbejde.

Derfor mener Dansk Samling, at:

 • Flere skal i arbejde gennem nedsættelse af mindstelønnen
 • Skatten for de laveste indkomster skal sænkes for at opretholde en rimelig levefod
 • Forskellen mellem lønindtægt og overførselsindkomst bør altid være betydelig.

Sundhed SUNDHED

Der skal skabes et effektivt og lettilgængeligt sundhedsvæsen primært forbeholdt danske statsborgere og personer med lovligt ophold i landet. Det danske sundhedsvæsen er blevet for dyrt, uden at kvaliteten er fulgt med. Vi skal lade os inspirere af sammenlignelige lande, som håndterer opgaven både bedre og billigere end os. Administration og dyr medicin er to hovedproblemer. Administrationen er vokset os over hovedet. Reglerne skal forenkles. Desuden bør sundhedsvæsnet forhandle sig til bedre prisaftaler med medicinalfirmaerne, her kan vi bl.a. skele til vores nabolande.

Hospitaler lukkes over hele landet for at skabe ressourcer til de såkaldte supersygehuse, hvilket sjældent synes at komme patienterne til gode.

Der er god mening i at koncentrere det bedste udstyr og de bedste fagfolk få steder i landet, når det drejer sig om helt specielle behandlingstyper. Der er til gengæld ingen mening i, at patienter med ganske almindelige behandlingsbehov nu skal køres på tværs af landet (og langt væk fra deres pårørende) fordi deres lokale hospital er nedlagt.

Derfor mener Dansk Samling, at:

 • Et velfungerende offentligt sundhedsvæsen skal sikres og opretholdes
 • Privathospitaler skal supplere det offentlige sundhedsvæsen
 • Lokale sygehuse med begrænsede funktioner opretholdes eller genoprettes

Social SOCIAL

De svageste skal hjælpes. Enhver voksen person, der ikke kan hjælpe sig selv, skal have hjælp af fællesskabet. Dog er det vigtigt at sikre, at afstanden mellem en overførselsindkomst og et lønarbejde er passende stor, så det altid vil kunne betale sig at tage et arbejde.

Enhver borger skal kunne få hjælp i de tilfælde, hvor der er tale om en uforskyldt social begivenhed i form af arbejdsløshed, sygdom eller anden form for uarbejdsdygtighed. Den tildelte hjælp skal gøre det muligt at komme igennem en svær periode, men hjælpen skal altid have det sigte at få den uheldsramte ind på arbejdsmarkedet igen.

Derfor mener Dansk Samling, at:

 • Enhver voksen person, der ikke kan hjælpe sig selv, skal have hjælp af fællesskabet.
 • Der skal gøres en aktiv indsats for at få arbejdsduelige mennesker, der i dag lever af offentlige ydelser, i arbejde igen
 • Arbejdsduelige modtagere af overførselsindkomster skal tilskyndes til at indtræde på arbejdsmarkedet og ikke gøres til passive klienter.

Politi POLITI

Politiet skal styrkes. Den danske politistyrke skal forøges i betydelig grad, i første omgang med en stigning i antallet af aktive betjente fra de nuværende ca. 11.000 i aktiv tjeneste til ca. 15.000. Forklaringen på den betydelige forøgelse skal særligt findes i det forhold, at der i dag i Danmark findes en række boligområder, hvor det er nødvendigt at være permanent og massivt til stede for at opretholde den interne danske jurisdiktion.

Derudover har der været en lang række eksempler på aktiviteter på de politiske yderfløje, der har antastet og reelt umuliggjort den grundlovssikrede ret til forsamlingsfrihed. Politiet skal, når sådanne ulovlige aktioner må befrygtes, kunne være så massivt til stede, at grundlovens ord efterleves.

Det lokale politi skal genetableres. Enhver blot lidt større provinsby bør have egen politistation. Landpolitiet styrkes også.

Derfor mener Dansk Samling, at:

 • Den nuværende politistyrke på de ca. 11.000 aktive betjente over en kortere årrække forøges til 15.000
 • En del af politistyrken skal være permanent og synligt til stede i områder, hvor dansk jurisdiktion i en årrække er blevet anfægtet
 • Politiet skal have en stående styrke, der kan sættes ind for at opretholde grundlovens ord om forsamlingsfrihed
 • Det lokale politi skal genoprettes i en række mindre byer

Udenrigs UDENRIGS

Danmarks udenrigspolitik skal tage udgangspunkt i danske interesser. Danmark skal forblive medlem af FN. Danmark deltager gerne i humanitært arbejde ved natur- og sultkatastrofer som ved andre typer af katastrofer, der er opstået pludseligt. Den danske ulandsbistand afvikles for en stor dels vedkommende. Til gengæld kan der ydes betydelig økonomisk støtte fra dansk side til rimelige levevilkår i f.eks. flygtningelejre.

Dansk udenrigspolitik har som sin første prioritet at sikre Danmarks beståen som selvstændig stat. Dernæst skal danske handelspolitiske interesser sikres bedst muligt. Og endelig bør Danmark vise sig som et foregangsland i kraft af et velfungerende folkestyre med dertilhørende retsstat.

Danmark bør forsøge at fremme mellemfolkelig fred og forståelse, hvilket sker bedst gennem medlemskabet af FN.

Derfor mener Dansk Samling, at:

 • Danmark skal forblive medlem af FN, men visse konventioner skal om nødvendigt fratrædes
 • Danmark skal deltage i humanitært arbejde ved natur- og sultkatastrofer samt ved andre typer af pludseligt opståede katastrofer
 • Den danske u-landsbistand afvikles for en stor dels vedkommende
 • Der gives betydelig økonomisk støtte til driften af flygtningelejre uden for den vestlige kulturkreds

Kirke og kultur KIRKE OG KULTUR

Folkekirken og dansk kultur skal støttes. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Den nuværende kirkeordning opretholdes. Grundlovens løfteparagraf om folkekirken aktiveres ikke.

Staten skal på kulturområdet føre en aktiv politik, hvor der gives støtte i et rimeligt omfang til dansk kultur. Tildeling af kulturmidler bør foregå på en måde, hvor politiske interesser ikke bliver styrende for denne tildeling.

Derfor mener Dansk Samling, at:

 • Den nuværende folkekirkeordning opretholdes uændret
 • Den danske stat yder støtte til dansk kultur i et rimeligt omfang
 • Det nuværende armslængdeprincip fastholdes

Børn og familie BØRN OG FAMILIE

Familien skal styrkes. Det skal være muligt for en familie at leve af én indkomst i den periode, hvor børnene er små. Børnefamilier skal have et markant forhøjet beskæftigelsesfradrag, hvis den ene forælder vælger at passe børnene, mens de er små.

Generelt skal indkomstskattesystemet føres tilbage til den tidligere ordning, hvor børns personfradrag ganske naturligt blev overført til deres forældre, så længe de havde forsørgerpligten. Dermed bør det også være sådan, at personfradraget sættes til en størrelse, som gør det muligt for skatteyderne at forsørge sig selv og deres familier, inden de skal bidrage til statskassen.

Borgerne skal have frihed til at dyrke deres familieliv så frit som muligt. Statens indgriben i familielivet skal så vidt muligt begrænses til reelle misbrugssituationer, hvor der så til gengæld ikke skal være tvivl om handlekraften fra samfundets side.

Derfor mener Dansk Samling at:

 • Børn skal have et personfradrag, som forældrene kan benytte, så længe de har forsørgerpligten.
 • Familien er samfundets bærende enhed og bør som udgangspunkt altid behandles som uafhængig af staten
 • Familien skal kunne leve af én indtægt i den periode, hvor børnene er små

Energi og Miljø ENERGI OG MILJØ

Danmark bør føre en fornuftig og miljøvenlig energipolitik. Ethvert velfungerende industrialiseret land har brug for rigelige mængder af pålidelige energikilder. Kul og olie er stabile og pålidelige energikilder, men særligt kul forurener i en grad, der skader både miljø og helbred. Desuden bør Danmark mindske sin afhængighed af ustabile, olieproducerende nationer. Det giver derfor mening at arbejde på at reducere brugen af kul og olie i længden. Spørgsmålet om energiforsyning bør derfor have høj prioritet.

Gaskraft er en del renere end kul og olie, men også dyrere, og desuden holder gasreserverne ikke i længden.

Vindkraft har på nuværende tidspunkt ikke vist sig som en realistisk erstatning for de fossile brændstoffer. Vindmøllerne har desuden ikke sænket Danmarks forureningsniveau, fordi regulerbare kraftkilder har skullet holdes kørende, så de var klar til at levere strøm i vindstille perioder. Brugen af vindkraft bør derfor forbedres og rationaliseres.

Rationaliteten må genindføres på energiområdet. Kernekraft er den eneste rene energikilde, vi har mulighed for at benytte som grundlast til forsyningsnettet i Danmark. Debatten om fremtidig energiforsyning må aldrig igen på forhånd udelukke brugen af netop kernekraft.

Derfor mener Dansk Samling at:

 • Danmark skal sigte efter at blive uafhængig af fossile brændstoffer
 • Særligt brugen af kul bør reduceres
 • Danmark bør overveje kernekraft som mulig energikilde på dansk jord
 • Rejsning af vindmøller bør ske under størst mulig hensyntagen til omgivelserne

Ikoner_b-14 ERHVERV

Der skal være gode rammer for erhvervslivet. Forudsætningen for dansk velstand er et velfungerende erhvervsliv, der skal kunne handle på et frit marked. Danske virksomheder, små, mellemstore og store, skal kunne producere og sælge deres produkter uden bureaukratisk besvær, så længe de overholder danske krav til miljø- og forbrugerbeskyttelse.

Særligt små og mellemstore virksomheder skal have lettere adgang til at etablere og konsolidere sig gennem en forenkling af reglerne for selvstændig virksomhed.

Udenlandske virksomheder er velkomne i Danmark, men de skal betale selskabsskat som alle øvrige virksomheder. Muligheden for især multinationale virksomheder at flytte virksomhedens overskud til et land med lavere eller ingen beskatning umuliggøres.

Derfor mener Dansk Samling, at:

 • Erhvervslivet skal sikres gode rammebetingelser
 • Selskabsskatten skal opretholdes på det nuværende niveau
 • Bureaukratiet for især små og mellemstore virksomheder skal lettes
 • Multinationale selskaber skal betale skat i Danmark

Landsplanlægning LANDSPLANLÆGNING

Danmark skal være et helt land. Danmark lider, som det meste af den industrialiserede verden, under det problem, at vores provinsområder affolkes og forfalder. Denne tendens kan i høj grad bremses ved at mindske urimelige afgifter fra statens side.

Staten skal sikre infrastrukturen i hele landet. Statslige arbejdspladser skal desuden fordeles jævnt over hele landet, så længe det kan gøres på rationel vis. Unødvendig centralisering af offentlige opgaver skal standses. Dansk Samling vil have landbetjente, lokalpolitistationer og små skadestuer tilbage til lokalområderne.

Registreringsafgiften på personbiler er desuden et problem, som i uforholdsmæssig grad rammer både provinsboere og børnefamilier i kombination. Derfor skal denne afgift sænkes, specielt for mindre og mellemstore biler til gavn for børnerige familier.

Randzoneloven, gødningsregler og ejendomsbeskatning er gode eksempler på statslig nedbrydning af ”yderkantsområder”. Beskyttelse af både erhverv og miljøbeskyttelse i affolkningstruede områder bør prioriteres højt.

Derfor mener Dansk Samling at:

 • Staten skal sikre infrastruktur i hele landet
 • Centralisering af offentlige opgave bør standses
 • Statslige arbejdspladser bør, på rationel vis, fordeles jævnt over hele landet
 • Registreringsafgiften bør sænkes, specielt på familiebiler.

Ikoner_b-16 RETSPOLITIK

Retspolitikken skal sikre retssikkerheden og retsfølelsen. For lovlydige borgere bør lovgivningen forenkles. For mange og for indviklede regler for f.eks. selvstændige udvander retsstaten.

Strafferammen og de faktisk udmålte straffe for den personfarlige kriminalitet hæves betragteligt, med mellem 50 og 100 procent. Der bør indføres minimumsstraffe for grov vold og voldtægt. Personer uden dansk indfødsret udvises ved ubetingede fængselsstraffe på tre måneder og derover. Udvisningen følger således alene af straffens længde og kan ikke behandles separat ved domstolene.

Derfor mener Dansk Samling at:

 • Straffen for personfarlig kriminalitet hæves betydeligt
 • Der indføres minimumsstraffe for grov vold og voldtægt
 • Udenlandske statsborgere udvises ved domme på ubetinget fængsel i tre måneder eller mere
 • Lovgivningen forenkles mest muligt for borgerne

 

Tilbage