Morten Uhrskov Jensen: Katastrofe allerede før skolegang

Ikke-vestlige børn har i gennemsnit lavere indfølingsevne og ringere faglighed, viser ny meget stor undersøgelse.

Så blev det endnu engang slået fast med syvtommersøm, at den ikke-vestlige indvandring som gennemsnit betragtet vil være ødelæggende for Danmark på afgørende områder. Et generelt fald i omsorgen for andre og et generelt fald i faglig kunnen er og vil være resultatet.

At læse flertallet af kommentarer i dagbladet Information ovenpå avisens artikel, ”Rapport: Ikkevestlige børn er mindre empatiske end danske”, er som at være vidne til deltagerne i en hedensk sekt, der hæger om sine dogmer, uanset hvad virkeligheden viser. Resultaterne fra en videnskabelig rapport – den største af sin slags herhjemme nogensinde – bare ikke være sande, messer disciplene af den sande tro. Hvis det er fakta, benægter jeg fakta, er devisen. Rapporten stemples endda som ”racistisk” af en læser. Tag dén, Rambøll Management Consulting, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, som står bag rapporten.

Også andre forskere gør sig helt frivilligt til grin i artiklen fra Information ved på alskens besynderlige måder at bidrage med kritik á la ”Vi lever i sådan en knaphedsdiskurs, hvor det bliver italesat, at der er knaphed omkring ressourcerne.” Tja, sådan kan man også anvende strudseknebet i praksis. Hovedet solidt plantet under jorden, mens man fremsiger fremmedord.

Og hvad viser den så, ”Børns tidlige udvikling og læring i dagtilbud”? Såmænd at børn af ikke-vestlige i alderen 0-6 år systematisk halter langt bagefter danske børn, når det gælder to meget vigtige forhold, nemlig såkaldt empati, omsorg for andre end en selv, og niveau for sprogforståelse og matematisk kunnen.

Beklageligvis har rapportens forfattere undladt at oplyse de præcise tal for de to grupper af ikke-vestlige henholdsvis danske børn, men ved at se på side 11 og 12 i rapporten kan man aflæse de store forskelle i sproglig og matematisk udvikling mellem de højest præsterende 15 procent, gennemsnittet af alle børn og de lavest præsterende 15 procent. Forskellene er afgrundsdybe, særligt i matematik, hvor de 15 procent lavest præsterende som 5,5 årige har et niveau, som de 15 procent højest præsterende havde allerede, da de var lidt over 3 år gamle.

For at blive klogere på hvor dårligt de ikke-vestlige børn klarer sig i gennemsnit, må vi derfor hive de relevante citater frem. De væsentligste lyder sådan her (siderne 13, 15, 16 og 20):

”Det er dog muligt, at forskellene reelt er større for de ældste børn, da børn med de stærkeste kompetencer [som oftest de danske børn] opnår tæt ved maksimal score i testen, hvorfor der er begrænset mulighed for reelt at indfange niveauet for disse børn.” (side 13)

”Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført med en svarprocent på 59 pct. med et systematisk frafald blandt forældre med ikke-vestlig baggrund. Det betyder, at datamaterialet bag analyserne af læringsmæssig understøttelse i hjemmet ikke er repræsentativt, da læringsmiljøet for de ikkevestlige børn er underrepræsenteret i analyserne. Det betyder også, at nogle af de forskelle, som tegner sig i analyserne, sandsynligvis er mere udtalte, end datamaterialet kan vise.” (side 15)

”Især børn med en ikkevestlig baggrund har hyppigere forekomst af svage kompetencer, uanset kompetenceområde, end børn med vestlig baggrund.” (side 16)

”Forskelle i læringsmiljøerne i hjemmet er formodentlig mere udtalte, end det billede der tegner sig her. Der er således en høj andel forældre med ikke-vestlig baggrund, der ikke har besvaret spørgeskemaet, og dermed er den reelle andel børn med svag læringsunderstøttelse sandsynligvis højere, end det fremgår af datamaterialet.” (side 20)

Som enhver kan læse, er der tale om systematiske og store forskelle. Som en af forskerne bag rapporten siger: ”Det er vigtigt, at man hjælper og støtter dem til ikke at droppe ud af skolesystemet, når de kommer så langt. For hvis de dropper ud, vil der være meget stor sandsynlighed for, at de begår kriminalitet.”

Og vi kan uden videre tilføje, at det også vil betyde, at et rystende stort antal børn med rødder i ikke-vestlige lande vil udgøre en stor og voksende økonomisk byrde, fordi de ikke magter at tage den nødvendige uddannelse, der skal til for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet.

Nu omhandler denne undersøgelse børn før skolealderen. Ved vi noget om de børn, danske som ikke-vestlige, der allerede har gået i skole, som har eller ikke har taget kompetencegivende uddannelser, som deltager eller ikke deltager på arbejdsmarkedet, og som er eller ikke er kriminelle? Ja da, det ved vi faktisk meget om, og hvad vi ved, tegner billedet af et Danmark, der på alle disse områder er på vej i den gale retning.

I Danmarks Statistiks årlige publikation, senest Indvandrere i Danmark 2015, kan vi se, at indvandrere og også efterkommere fra ikke-vestlige lande a) klarer sig i gennemsnit langt ringere i grundskolen, b) i langt mindre grad, for begge køns vedkommende, fuldfører en kompetencegivende uddannelse, c) i langt lavere grad deltager på arbejdsmarkedet og d) i langt højere grad begår kriminalitet. Altsammen i gennemsnit naturligvis. Der findes danskere, der klarer sig elendigt, og der findes ikke-vestlige, der klarer sig fremragende, men der er relativt langt flere med oprindelse i ikke-vestlige lande, der klarer sig rædselsfuldt ringe, sammenlignet med danskere.

Sådan ser det ud, og intet tyder på, at det vil ændre sig. I f.eks. Sverige står det ”blot” endnu værre til, fordi andelen af børn med baggrund i ikke-vestlige land er relativt langt højere end i Danmark.

Danmark har nu eksperimenteret med en liberal udlændingepolitik i 33 år, siden 1983. Vi har således haft mere end en generation til at få dette eksperiment til at lykkes. Når det ikke er blevet en succes endnu – i det mindste at få de ikke-vestlige på linje med danskere – tilsiger enhver form for viden og almindelig sund fornuft, at det aldrig vil lykkes. På længere sigt vil fortsat indvandring under nærmest enhver form fra ikke-vestlige lande betyde, at den danske velstand pr. indbygger falder, at velfærdsstaten krymper til skade for især de dårligst stillede danskere, og at det danske samfund i tiltagende grad destabiliseres på grund af voksende kulturelle, religiøse og sågar etniske konflikter.

Skriften på væggen er der. Hvornår tager et politisk flertal konsekvensen af dette og standser den ikke-vestlige indvandring, påbegynder hjemsendelser på frivillig basis (med en stor pose penge til dem, der har været her længe) til uintegrerbare og udviser ikke-statsborgere, hvis de begår kriminalitet?

Det moralske ansvar hos beslutningstagerne vokser for hvert år. De vide, at dette ikke kan gå godt.

Jyllandsposten, 25-8-16

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com