Udtalelse fra Dansk Samlings landsråd 2020

Dansk Samling opfordrer alle partier, der vil kaldes ansvarlige, til kategorisk at afvise at ændre den danske grundlov, sådan som det er blevet foreslået af aktivistiske jurister og politikere.

Ved at lægge en række specifikke ”rettigheder” ind i Grundloven, vil der blive åbnet op for, at den danske højesteret får en rolle som den amerikanske, hvor ikke-folkevalgte dommere reelt bliver lovgivere.

”Folketinget er den højeste Myndighed, der har ingen over sig og ingen ved siden af sig”

Sådan sagde Viggo Hørup i 1878, og Dansk Samling kan kun tilslutte sig disse ord. Folketinget giver lovene – i respekt for den gældende grundlov, forstås – regeringen iværksætter lovene, og højesteret er særdeles tilbageholdende med at blande sig. Kun ved åbenlyse grundlovsbrud som Tvind-loven kan og skal højesteret gribe ind.

Partierne til venstre i dagens folketing vil bruge en ændring af den nuværende grundlov til yderligere at underminere det danske folkestyre gennem en juridisk aktivisme, der både hvad angår EU og udlændingepolitik vil få endnu mere skæbnesvangre konsekvenser, end tilfældet allerede er.

Skal den danske grundlov overhovedet ændres, burde det snarere ske ved at ændre ordlyden af § 20, hvorved det ikke længere vil være muligt for tilfældige folketingsflertal at afgive dele af rigets suverænitet til internationale organisationer, det være sig f.eks. EU eller Europarådet, sidstnævnte hvorunder hører Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Den danske grundlov skal være det danske folks værn mod magtforblændede politikere.

Enstemmigt vedtaget på Dansk Samlings landsråd, Hvidsten Kro, 17. oktober 2020

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com