Udlændinge

Den danske udlændingepolitik skal strammes. Et af de vigtigste politiske mål for DS er at få bragt indvandringen fra tredjeverdenslande til ophør. I mange tilfælde kan indvandring fra andre end tredjeverdenslande også være skadelig, og der skal derfor indføres et forsigtighedsprincip. Hvis det ikke uden rimelig tvivl kan påvises, at en foreslået indvandring vil være gavnlig for Danmark, så skal den standses.

Dansk Samling vil afskaffe udlændinges ret til familiesammenføring i Danmark. Familiesammenføring skal alene kunne tildeles administrativt i de tilfælde, hvor det skønnes rimeligt. Familiesammenføring bør nemlig kun finde sted, hvor udlændinge vurderes at kunne integrere sig i Danmark.  Herboende udlændinge, som dømmes for grov kriminalitet, skal udvises af landet for bestandigt. Så vidt muligt skal de øjeblikkeligt sendes til oprindelseslandet for afsoning af deres fængselsstraf, og ellers skal de afsone i særlige danske fængsler, hvor der ikke anvendes store ressourcer på uddannelse og behandling. Udvisningen skal være en rent administrativ konsekvens af ubetingede fængselsdomme på f.eks. tre måneder og derover.

Det er et gammelt, velafprøvet princip fra mange andre lande, at arbejdskraft kun kan importeres i tilfælde af, at der ikke med en rimelig indsats fra arbejdsgiverens side kan findes den nødvendige danske arbejdskraft. Dette princip skal også gælde her.

Statsborgerskab skal fremover kun tildeles i ganske specielle tilfælde. Den særlige beskyttelse og det nationale ansvar, der ligger i et statsborgerskab, skal igen forstås som et privilegie for de allermest ønskelige immigranter. Er man f.eks. familiesammenført, må man fremover stille sig tilfreds med en opholdstilladelse i det første lange stykke tid. Der bør desuden skelnes klart i kriterierne for statsborgerskab afhængigt af den enkelte udlændings oprindelsesland. Det skal således være relativt nemmere for folk fra kulturer, som erfaringsmæssigt giver få problemer med integration, at få tildelt statsborgerskab. Børn, der adopteres af danske forældre, kan øjeblikkeligt opnå statsborgerskab.

Al flygtningehjælp skal tildeles lejre i nærområderne, og Danmark skal udelukkende modtage flygtninge fra vores egne nabolande.

Asylsystemet i dets nuværende form skal således suspenderes, og Danmark bør udtræde af enhver konvention, som byder os at modtage flygtninge på andre måder end hermed nævnt.

Når ovenstående er opnået, påbegyndes en repatrieringsindsats på frivillig basis, hvor et betydeligt pengebeløb vil være den belønning, som dårligt integrerede mennesker fra den tredje verden kan modtage, når de accepterer at vende permanent tilbage til deres oprindelsesland. Der skal her ikke skelnes mellem førstegenerationsindvandrere og senere generationer.

Derfor mener Dansk Samling at:

  • Retten til familiesammenføring skal afskaffes
  • Retten til asyl skal afskaffes
  • Udlændinge, der dømmes for grov kriminalitet, skal udvises af landet og afsone straffen i deres hjemland
  • Arbejdskraftens fri bevægelighed kun skal gælde for de kompetencer, der er mangel på i Danmark
  • Uddelingen af danske statsborgerskaber til udlændinge skal begrænses mest muligt
  • Børn adopteret af danske forældre automatisk skal tildeles dansk statsborgerskab
  • Flygtninge skal hjælpes i deres nærområder inden for deres egen kulturkreds
  • Danmark udelukkende skal modtage flygtninge fra vores nabolande
  • En omfattende repatriering på frivillig basis skal iværksættes, når ovenstående er gennemført

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com