Vedtægter for Dansk Samling

— Stiftet 1936 —

Dansk Samling er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål.
I navnet Dansk Samling fastholdes det nationale fællesskab som det samlende.
Det sker i afgørende modsætning til de sammenslutninger og partier, der bygger på ideologisk enighed mellem ligesindede.
Hvor ideologierne råder, forsvinder det personlige ansvar, sund fornuft og arvet tradition.
Den personlige frihed og værdighed er uløseligt forbundet med ansvaret for Danmarks frihed og selvstændighed.
Dansk Samling peger på, at folkestyrets brydninger og indre uenighed aldrig må hindres. Det er landets fælles ve og vel, der giver uenigheden mening.
Dansk Samling deltager gerne i et internationalt samarbejde, når det bæres af selvstændige folk med eget ansvar.
Dansk Samling blev som parti repræsenteret ved valg under og lige efter besættelsen og gik som eneste parti åbent imod samarbejdet med besættelsesmagten.
Dansk Samling kan igen – hvis situationen kræver det, og Dansk Samling formår det – opstille som politisk parti.

§ 1. Navn
Foreningens navn er Dansk Samling. Foreningen tegnes af landsformanden.

§ 2. Formål
stk. 1. Dansk Samlings formål er at styrke og værne Danmarks suverænitet og vort folkelige fællesskab.
stk. 2. Det er desuden Dansk Samlings formål at fremme de af landsrådet vedtagne politiske synspunkter [§ 10].
stk. 3. Dansk Samling har kristendommen som sin forudsætning.
stk. 4. Dansk Samling kan opstille til offentlige valg.

§ 3. Medlemskab og stemmeret
stk. 1. Enhver dansk kvinde eller mand over 15 år, der tilslutter sig Dansk Samlings formål og vedtægter, kan søge optagelse i Dansk Samling. Det sker ved, at ansøgeren udfylder tilmeldingsformularen på hjemmesiden eller ved anden skriftlig henvendelse. Først når ansøgningen er færdigbehandlet, vil der blive afkrævet kontingent. En person der én gang har fået afslag på medlemskab, kan ikke i fremtiden opnå medlemskab, medmindre hovedstyrelsen atter har åbnet mulighed herfor.

stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Størrelsen på kontingentet fastsættes af landsrådet. Kontingentet betales årligt afhængigt af indmeldingstidspunkt.

stk. 3. Stemmeret i Dansk Samling erhverves efter seks måneders medlemskab og forudsætter, at der ikke foreligger kontingentrestance.

stk. 4. Medlemskabet kan bringes til omgående ophør for den, der i ord eller handlinger bringer sig i modsætning til Dansk Samlings ved­tægter, formål og grundlag, eller som på anden måde skader Dansk Samling. En sådan øjeblikkelig ekskludering af Dansk Samling kræver, at mindst to tredjedele af hovedstyrelsen stemmer for eksklusion.

stk. 5. Et medlem af Dansk Samling kan være medlem af andre partier. Et medlem af Dansk Samlings hovedstyrelse kan ligeledes være medlem af andre partier, såfremt dette medlem ifølge landsformandens vurdering ikke modarbejder Dansk Samlings interesser (jf. § 3, stk. 4). Kandidater, der for Dansk Samling opstiller til valg til folketing, regioner, kommuner og menighedsråd, kan ikke være medlem af et andet parti, der søger valg

§ 4. Landsråd
stk. 1. Dansk Samlings øverste, besluttende myndighed er landsrådet. Landsrådet dannes af de af foreningens medlemmer, der er mødt frem på rette sted og tid efter en lovlig indkaldelse til landsrådsmøde [se stk. 3].

stk. 2. Ordinært landsrådsmøde holdes årligt.

stk. 3. Landsrådet indkaldes med mindst to måneders varsel ved skriftlig indkaldelse til alle medlemmer.

stk. 4. Ethvert medlem kan indtil 14 dage før landsrådsmødet skriftligt fremsætte almindelige forslag til landsrådsbeslutninger, herunder forslag til landsrådsudtalelse. Sådanne forslag fremsendes til landssekretæren eller landsformanden.

stk. 5. Forslag til vedtægtsændringer og ændringer af Dansk Samlings grundsyn skal være offentliggjort i Dansk Samlings elektroniske nyhedsbrev senest en måned før det ordinære landsrådsmøde og skal være landssekretæren i hænde senest en måned inden landsrådet.

stk. 6. Enhver beslutning på et landsrådsmøde kan kræves til skriftlig afstemning, såfremt ét tilstedeværende medlem forlanger det.

§ 5. Ordinært landsråd
stk. 1. Dagsorden for det ordinære landsrådsmøde skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Landsformandens beretning.
5. Det af landsformanden underskrevne regnskab fremlægges af landskassereren.
6. Godkendelse af regnskab.
7. Valg af 2 medlemmer til hovedstyrelsen.
8. Valg af 1 suppleant til hovedstyrelsen.
9. Indkomne forslag.
10. Valg af tidspunkt og sted for næste års ordinære landsrådsmøde.
11. Vedtagelse af landsrådsudtalelse.
12. Eventuelt.

stk. 2. År, hvor der er valg af landsformand, skal følgende punkt indskydes som dagsordenens pkt. 7: »Valg af landsformand«.
De følgende punkters talangivelse forskydes som følge heraf.

stk. 3. Er der indkommet forslag til vedtægtsændringer, skal dagsordenen have følgende selvstændige punkt: »Indkomne vedtægtsændringsforslag«. Ligeledes skal dagsordenen have følgende selvstændige punkt, hvis der er indkommet forslag til ændring i Dansk Samlings politiske synspunkter: »Indkomne forslag til ændring i Dansk Samlings politiske synspunkter«.
Disse punkter skal falde efter pkt. 8 og før pkt. 9 [jf. dagsordenen i stk. 1]. De følgende punkters talangivelse forskydes som følge heraf.

stk. 4. Forslag til landsrådsudtalelse forelægges af landsforman­den til landsrådets behandling; indkomne forslag fra medlemmerne fremlægges af forslagsstilleren. Landsrådsudtalelsen bør være kortfattet og aktuel.

stk. 5. Dagsordenen kan indeholde flere punkter end de her angivne. Indskydes nye punkter, forskydes de følgende punkters talangivelse som følge heraf.

§ 6. Ekstraordinært landsråd
stk. 1. Ekstraordinært landsråd skal indkaldes:

1: når der foreligger skriftlig anmodning fra mindst 3 af hovedstyrelsens medlemmer; eller

2: hvis 10 pct. af medlemmerne, dog mindst 15, skriftligt fremsætter ønske derom til formanden.

stk. 2. Ekstraordinært landsråd indkaldes med 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Det ekstraordinære landsrådsmøde skal indkaldes inden 4 uger efter anmodningen med angivelse af dagsorden.

stk. 3. Et ekstraordinært landsråd kan ikke behandle vedtægtsændringer eller ændringer af Dansk Samlings politiske synspunkter.

§ 7. Hovedstyrelse
stk. 1. Mellem landsrådene ledes Dansk Samling af en hovedstyrelse, som består af landsformanden og fire medlemmer.

stk. 2. Landsformanden vælges for to år.

stk. 3. Hovedstyrelsens øvrige medlemmer vælges for to år, således at der på landsrådsmødet vælges to hvert år.

stk. 4. Hovedstyrelsessuppleanten vælges for et år.

stk. 5. Hovedstyrelsen udpeger en landssekretær og en landskasserer samt efter behov en række tillidspersoner, udvalg og redaktionsgrupper, der er ansvarlige for Dansk Samlings trykte tidsskrift, det elektroniske ny­hedsbrev og hjemmeside.

stk. 6. Hovedstyrelsen kan i stedet for at konstituere sig som nævnt i stk. 5 vælge at have en lønnet sekretær og/eller en lønnet kasserer. Dette skal dog være godkendt af landsrådet, inden det kan træde i kraft.

stk. 7. Hovedstyrelsen kan træffe sine beslutninger ved afstemning, der afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er landsformandens stemme udslagsgivende. Enhver beslutning på et hovedstyrelsesmøde kan kræves til skriftlig afstemning, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.

§ 8. Områdeafdelinger
stk. 1. Hovedstyrelsen godkender oprettelse af områdeafdelinger af Dansk Samling, ligesom hovedstyrelsen beslutter, hvilket område en sådan afdeling skal omfatte. Oprettes en områdeafdeling, er alle medlemmer af Dansk Samling, der bor i området, tillige medlemmer af denne afdeling. En sådan afdeling kan ikke opkræve særskilt medlemskontingent.

stk. 2. Områdestyrelsen udpeges af hovedstyrelsen og skal så vidt muligt bestå af hovedstyrelsesmedlemmer bosiddende i området. Hovedstyrelsen kan når som helst nedlægge en områdeafdeling. Har en sådan afdeling ved sin nedlæggelse en pengebeholdning, skal denne overgå til Dansk Samlings almindelige konto.

stk. 3. En områdeafdeling kan, evt. i samarbejde med hovedstyrelsen, afholde møder og anden politisk aktivitet. Hvis Dansk Samling opstiller til offentlige valg, skal områdeafdelingen i sit område hjælpe hovedstyrelsen med det praktiske i forbindelse hermed og omvendt. En områdeafdeling må ikke uden hovedstyrelsens samtykke opstille til valg, udgive tryksager, oprette hjemmesider og lignende.

§ 9. Vedtægtsændringer
Til ændring af vedtægterne kræves rettidigt indsendte forslag, og at landsrådet vedtager disse med 2/3 af de afgivne stemmer.
Det skal af et indsendt forslag klart og tydeligt fremgå, hvilke formuleringer der skal slettes, ændres eller tilføjes.
Tvetydige forslag kan ikke tages i betragtning. Vedtægtsændringer kan alene finde sted på det ordinære landsrådsmøde.

§ 10. Dansk Samlings politiske synspunkter
stk. 1. Dansk Samlings ordinære landsråd kan med almindeligt flertal vedtage en kortfattet sammenfatning af Dansk Samlings politiske synspunkter.

stk. 2. Denne sammenfatning af synspunkter er bindende for enhver, der ved offentlige valg kandiderer for Dansk Samling.

§ 11. Opstilling til offentlige valg
stk. 1. Dansk Samling kan opstille til valg i Danmark til både folketing, regioner, kommuner og menighedsråd. Dansk Samling kan ikke opstille som selvstændig liste ved valg til »Europa-Parlamentet«. Opstilling kan finde sted enten ved, at Dansk Samling opstiller som liste, eller ved opstilling af løsgængere repræsenterende og støttet af Dansk Samling.

stk. 2. Hovedstyrelsen skal godkende de opstillede kandidater.

stk. 3. Opstilling til folketinget skal besluttes af landsrådet. Landsrådet beslutter, hvorvidt Dansk Samling opstilles som liste eller repræsenteret af løsgængere. Kandidater til opstilling skal først godkendes af hovedstyrelsen og siden af et landsråd.

stk. 4. For at kunne kandidere for Dansk Samling til offentlige valg, skal man være medlem af foreningen og kunne tilslutte sig Dansk Samlings politiske synspunkter som vedtaget af landsrådet. Endvidere må man ikke være medlem af en anden politisk forening, der er opstillingsberettiget til det førstkommende folketingsvalg i Danmark.

stk. 5. En kandidat, der har opnået valg, er alene bundet af sin samvittighed.

§ 12. Opløsning
stk. 1. Dansk Samling kan opløses af to på hinanden følgende ordinære landsråd. Der kræves kvalificeret flertal (2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer).

stk. 2. Ved opløsning overdrages Dansk Samlings værdier til institutioner eller foreninger, som Dansk Samling har samarbejdet med, eller til institutioner/foreninger, hvis formål er foreneligt med Dansk Samlings; hvilke institutioner/foreninger, der skal nyde støtte, afgøres ved sidste afstemning om opløsning.

Således vedtaget med seneste ændringer af det ordinære landsråd på Hvidsten Kro d. 17 Oktober 2020.